E)سیلوهای ذخیره آرد از۳۰الی ۱۰۰ تن و سیلوهای ذخیره گندم بتنی تا ظرفیت ۱۰۰هزار تنی